NAME
AllowWhiteListIPs - slow.conf configuration item

SYNOPSIS

DESCRIPTION
The AllowWhiteListIPs slow.conf configuration has not been implimented yet.